Donacija za soborniot hram na sv.Ilija vo Star Dojran
 
 
 
 
 

По скоро сто години од рушењето и палењето на црквата на свети пророк Илија во Стар Дојран, во 2003 година започна реконструкцијата на овој соборен храм. Неодамна се избетонирани три големи куполи и потребно е да се постави покрив преку нив за објектот да биде целосно надворешно затворен и да дојде до фаза на внатрешна обработка (преградување, малтерисување и др.)

За оние што би сакале да учествуваат како приложници во обновата на овој соборен храм, значаен и за историскиот континуитет на македонското Православие, Струмичката Епархија отвори:

1. денарска жиро-сметка:
300310000005016
Kомерцијална Банка АД Скопје
експозитура Богданци 27
со назнака: црква „Св. пророк Илија“


соборната црква на свети Илија

низ фотографии